Allmänna inköpsvillkor


Allmänna inköpsvillkor för spannmål, oljeväxter, trindsäd och andra produkter som odlas på åkermark samt utsädesråvara antagna av Föreningen Foder & Spannmåls styrelse den 15 september 2020 avseende handel mellan odlare (Leverantör) och Köpare.


1.TILLÄMPNING

1.1 Dessa allmänna inköpsvillkor tillämpas mellan Köpare och Leverantör vid inköp av spannmål, oljeväxter, trindsäd och andra produkter som odlas på åkermark samt utsädesråvara från leverantörer som också är odlare. De allmänna inköpsvillkoren kan också använda i andra handelsled efter särskild hänvisning.

1.2 De allmänna inköpsvillkoren utgör branschens grundläggande villkor för handeln mellanLeverantör och Köpare. Utöver de allmänna inköpsvillkoren kan Köparen komma att tillämpaföretagsspecifika avtalsvillkor mellan parterna. För det fall ordalydelsen i företagsspecifikaavtalsvillkor är motstridiga med ordalydelsen i de allmänna inköpsvillkoren ska ordalydelsen i deföretagsspecifika villkoren äga företräde. Av Leverantören ifylld Leveransförsäkran i samband medleveransenutgören integrerad delav Avtaletenligt punkt2 nedan.


2. DEFINITIONER

I dessa allmänna inköpsvillkor ska nedanstående uttryck ha följande innebörd:

”Avtalet” avser mellan parterna ingånget skriftligt avtal om köp av Råvara, eller annan överenskommelse där referens till dessa allmänna inköpsvillkor görs, av vilket dessa allmänna inköpsvillkor utgör en integrerad del;

”Certifierad Råvara” avser Råvara som producerats av Leverantören och som är certifierad av ackrediterat institut och/eller enligt specifik standard, t ex RED, KRAV EU, Sigill, SMAK etc;

Med ”GDPR” avses dataskyddsförordningen (EU  2016/679);

”Köparens webbplats” avser den web-baserade plats där Köparen löpande tillhandahåller aktuell information avseende handeln, eller annan plats eller media där Köparen på annat sätt tillhandahåller aktuell information;

”Lagerleverans” avser leverans av Råvara där Råvaran avlämnas under Lagerperioden;

”Lagerperioden” avser perioden mellan 15 oktober och 30 juni nästföljande år, om inget annat överenskommits mellan parterna;

”Leveransförsäkran” avser ett dokument (digitalt eller i annan form) där Leverantören intygar den levererade varans beskaffenhet och odlingsförutsättningar. Dokumentet utgör en integrerad del av Avtalet och är juridiskt bindande för Leverantören;

”Leverantören” avser leverantör som också är odlare (eller annan part där hänvisning gjorts till de allmänna inköpsvillkoren) och den part med vilken Köparen ingått Avtalet;

”Råvara” avser spannmål, oljeväxter, trindsäd och andra produkter som odlas på svensk åkermark samt utsädesråvara som Avtalet omfattar;

”Skördeår” avser perioden mellan 1 juli innevarande år och 30 juni nästföljande år, om inget annat överenskommits mellan parterna;

”Skördeperioden” avser perioden mellan 1 juli och 14 oktober innevarande år, om inget annat överenskommits mellan parterna;

”Skördeleverans” avser leverans av Råvara där Råvaran avlämnas under Skördeperioden;

”Villkoren” avser dessa allmänna inköpsvillkor.


3. LEVERANTÖRENS VERKSAMHET OCH ÅTAGANDEN

3.1 Leverantören ska leverera Råvaran och fullgöra de förpliktelser, på sätt och inom tid, som anges i Avtalet. Leverantören ska tillse att åtaganden enligt Avtalet fullgörs på ett professionellt och fackmannamässigt sätt, med största omsorg och kvalitet, med iakttagande av god sedvänja inom branschen och i enlighet med gällande lagar och regler. Leverantören svarar för eventuella underleverantörer och deras handlingar såsom för egen del.

3.2 Leverantören ska tillse att eventuell användning av slam och andra restprodukter i odlingen följer Köparens slam- och restproduktpolicy samt specifika avtalsvillkor vid leverans av Råvara.

3.3 Leverantören ska lämna Leveransförsäkran avseende varje enskild leverans.Leveransförsäkran kan ske på separat dokument, digitalt eller på motsvarande sätt i enlighet medKöparensrutiner. Leverantörenansvararför att denlämnade informationenärkorrekt.

3.4 Köparen har rätt att när som helst utföra fältbesiktning samt kontroll av tork-, transport ochlagringsutrustninghos Leverantören, såvälföresomefter leverans.


4. KVALITETSKRAV PÅ LEVERERADE RÅVAROR M.M.

4.2 För respektive Råvara gäller de krav och kvantitets/kvalitetsregleringar som framgår avKöparens villkor. Årsspecifika kvalitetskrav kan förekomma och Köparen förbehåller sig rätten attvid var tid ensidigt ändra krav och kvantitets/kvalitetsregleringar om så anses påkallat. Sådanaändrade krav och kvantitets/kvalitetsregleringar ska kommuniceras till Leverantören, t ex påKöparens webbplats. Leverantören är skyldig att regelbundet hålla sig uppdaterad om dennainformation.

4.3 Provtagning av Råvaran görs av Köparen i samband med leverans till Köparens lager eller vidav Köparen anvisad lossningsort. Avräkningsgrundande analys utförs av Köparens egetlaboratorium eller av Köparen anvisat externt laboratorium. Analyskostnader medför ett prisavdrag för Leverantören.

4.4 När så är påkallat har Köparen rätt att utföra ytterligare analyser. Faktiska analyskostnader medför ett prisavdrag för Leverantören.

4.5 Råvara som inte uppfyller ovanstående krav enligt punkterna 4.1 – 4.2 kan, beroende påavvikelsen, avvisas alternativt kvantitets-/ kvalitetsregleras eller nedklassas vid leveranstidpunkten.Vidare kan sådan avvikelse leda till att Köparen vidtar åtgärder enligt punkt 8 nedan samt att ansvar för Leverantören enligt samma punkt uppkommer.

4.6 För Avtal gällande under Lagerperioden ska ett representativt förprov avseende den planerade leveransen tas ut av Leverantören och tillställas Köparen. Har Köparen lämnat särskilda instruktioner för provtagning ska dessa följas. Provet ska tas på torkad vara och i direkt anslutning till den planerade fysiska leveransen.

4.7 Köparens undersökningsplikt i samband med skördeleverans inskränker sig till de analysersom kan genomföras med hjälp av på marknaden allmänt förekommande snabbmetoder som gerdirekt svar och med godtagbar noggrannhet. I övrigt förlitar sig Köparen på uppgifter lämnade i Leverantörens Leveransförsäkranför vilken Leverantören har fullt ansvar.

4.8 Fel eller brist som upptäcks vid undersökning/ analys i samband med leverans ska av Köparenskriftligen reklameras till Leverantören utan dröjsmål, dock senast den 1 december såvitt avserRåvara som avlämnats under Skördeperioden och senast sextio (60) dagar från avlämnandet såvittavser Råvara som avlämnats under Lagerperioden. Utan begränsning av det föregående ska dockKöparen alltid ha rätt att åberopa (i) fel eller brist som inte upptäcks vid undersökning/ analys isamband med leverans, och (ii) fel eller brist avseende förhållande som utfästs av Leverantören iLeveransförsäkran,genom attskriftligenreklamerafelet eller bristen till Leverantören inom trettio (30) dagar från det att felet eller bristen kopplat till Leverantörens leverans upptäcktes. Sker inte reklamation i rätt tid ska Köparen anses ha godkänt felet eller bristen.


5. AVLÄMNANDE AV RÅVARAN 

Om Leverantören utför transport av Råvaran till Köparen skall Råvaran anses avlämnad när Råvaran avlastats vid mottagningsplatsen. Om det är Köparen som utför transport ska Råvaran anses överlämnad till Köparen när Råvaran överlämnats till av Köparen anlitad transportör.


6. TRANSPORT OCH LEVERANS

6.1 Transporter av Råvara till Köparen ska följa europeiska regler för god handelssed (GTP) som finns p åwww.efisc-gtp.eu eller Köparens hemsida. Köparen förbehåller sig rätten att utföra stickprovskontroller att transporter uppfyller gällande GTP-regler, såsom t ex spårbarhet till tre föregående lass. Fordon som används för transport av Råvara till Köparen ska uppfylla gällande lagstiftning. En och samma leverans får högst omfatta ett (1) dragfordon med tillkopplade släpfordon.

6.2 Vid leverans ska en av Leverantören fullständigt ifylld Leveransförsäkran anmälas till Köparens mottagningspersonal eller ansvarig transportör. Använder sig Köparen av digital leveransförsäkran kan detta ske på Köparens webbplats. Leveransförsäkran kan också lämnas på annat sätt enligt Köparens rutiner.

6.3 Vid direktleveranser till slutkund är det slutkundens mottagningskontroll, vägning,kravspecifikation och analys som avgör om Råvaran kan godkännas. Avräkningsgrundande prov föranalys uttas av slutkunden vid leveranstillfället, om inget annat överenskommits mellan parterna.Uppfyller inte Råvaran angivna kvalitetskrav, äger slutkunden rätt att avvisa leveransen ochLeverantören debiteras för kostnaden för avvisningen. Det är Köparens ansvar att informera Leverantören om leveranstidpunkt.


7. PRIS- OCH BETALNINGSVILLKOR

Pris- och betalningsvillkor regleras av respektive Köpares specifika villkor.


8. ANSVAR

8.1 Vid fel i Råvaran har Köparen rätt att efter eget val kräva omleverans eller prisavdrag jämteskadestånd. Köparen har också rätt att häva Avtalet och kräva skadestånd om felet är av väsentligbetydelse för Köparen.

8.2 Leverantören ska hålla Köparen skadelös i anledning av alla eventuella krav från tredje manhärrörandeurskador på personelleregendom som orsakat sav Råvaran.

8.3 Leverantörens skadestånds- och ersättningsansvar enligt Avtalet omfattar ersättning för såväldirekta som indirekta skador och följdskador såsom utebliven vinst, uteblivna intäkter, kostnader förersättningsköp, förlust till följd av minskning eller bortfall av produktion eller omsättning,värdeminskning genom nedklassning, ersättning Köparen utgett till tredje man, förlust av goodwill, etc.

8.4 Leverantören ska för sina åtaganden enligt Avtalet inneha erforderlig ansvars- och produktansvarsförsäkring uppgående till minst 10 000 000 kronor. Anm. Detta ingår normalt i alla på marknaden förekommande företags- och lantbruksförsäkringar.

8.5 Köparen reserverar sig för felaktigt genererad information och för försenad eller utebliveninformationitexteller bild,exempelvisfelaktigellerförsenad prisinformationeller bekräftelse,som orsakats av postdistribution, tekniska fel, driftsstörningar, virusangrepp, dataintrång i Köparens IT-miljö eller andra problem som hänför sig till den tekniska miljö som används för atttillhandahålla Köparens information. Om felaktig information lett till att erlagt pris blivit för högteller lågt, ska priset korrigeras i efterhand. Köparen ansvarar inte för eventuella skador somuppkommersom direkt ellerindirektföljdavsådana feloch störningar somavses i dennapunkt.


9. LEVERANTÖRSUPPFÖRANDEKOD

Parterna förbinder sig gentemot varandra att följa tillämpliga lagar, regler och förordningar som förbjuder mutor och andra korruptionsrelaterade brott, penningtvätt och otillbörligt konkurrensbegränsande beteende. Parterna förbinder sig även att iaktta strikta normer för etiskt uppförande och kan i detta avseende fastställa och tillämpa policys och lämpliga förfaranden för att uppfylla kraven i all tillämplig anti-korruptions och konkurrensrättslig lagstiftning. Sådana policys och en beskrivning av de förfaranden som en Part tillämpar ska tillhandahållas den andra Parten vid förfrågan.


10. SLF OCH SFO

Köparen ska för Leverantörens räkning inbetala en avgift baserat på avräkningsbeloppet till Stiftelsen Lantbruksforskning (SLF). För oljeväxter inbetalas därutöver en avgift per kilo till Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO). Avgifternas storlek uppgår till ovanstående organisationers vid var tid gällande överenskommelse. Avgifterna är en branschöverenskommelse och medlen finansierar forskning. Avgifterna avräknas från det belopp Köparen ska erlägga.


11. PERSONUPPGIFTSBEHANDLING

Parterna kan, inom ramen för fullgörandet av Avtalet, komma att få tillgång till och behandla personuppgifter för den andra partens räkning. De kategorier av individer och personuppgifter som kommer att behandlas samt de behandlingar som kommer att ske framgår av Avtalet. Personuppgifterna behandlas för ändamålet att fullgöra partens åtaganden under Avtalet så länge Avtalet är i kraft. Parterna åtar sig att uppfylla samtliga de åtaganden som följer av GDPR.


12. FORCE MAJEURE OCH ANSVARSBEGRÄNSNINGAR

12.1 Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt Avtalet om underlåtenheten har sin grund i omständighet som ligger utanför parts kontroll och som förhindrar fullgörandet därav och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Om inte annat visas ska såsom befriande omständighet anses krig, krigshandling, mobilisering, inbördeskrig, eldsvåda, arbetsmarknadskonflikt, myndighetsbud, statsingripande och därmed jämställda omständigheter. Ogynnsamt väder eller angrepp från svamp eller skadegörare skall inte anses som en befriande omständighet.

12.2 Köparens skadeståndsansvar ska, såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger, inteunder några omständigheter omfatta ersättning för indirekta skador och följdskador såsom uteblivenvinst,uteblivnaintäkter, förlust av goodwill etc.


13. TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTER

13.1 Svensk lag ska tillämpas på avtal påvilket dessa Villkor är tillämpliga.

13.2 Tvister som uppstår i anledning av avtal på vilket dessa Villkor är tillämpliga ska slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC). Skiljeförfarandet ska äga rum i Stockholm. Det svenska språket ska användas i skiljeförfarandet.

13.3 Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska tillämpas om inte SCC med beaktande av måletssvårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Skiljedomsreglerska tillämpas. I sistnämnda fall ska SCC också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en ellertre skiljemän.

13.4 Skiljeförfarande som påkallats med hänvisning till denna skiljeklausul omfattas av sekretess. Sekretessen omfattar all information som framkommer under förfarandet liksom beslut eller skiljedom som meddelas i anledning av förfarandet. Information som omfattas av sekretess får inte i någon form vidarebefordras till tredje person utan den andra partens skriftliga samtycke.

13.5 Om avtal eller del av avtal, för vilka dessa Villkor är tillämpliga, överlåts till en tredje manskasådan tredjeman automatiskt vara bunden av denna skiljeklausul.


14. SÄRSKILDA VILLKOR FÖR INKÖP AV CERTIFIERADE RÅVAROR

14.1 TILLÄMPNING 
De allmänna inköpsvillkoren för spannmål, oljeväxter, trindsäd och andra produkter som odlas på åkermark samt utsädesråvara tillämpas även för inköp av Certifierade råvaror.

14.2 KRAV FÖR ATT INGÅ AVTAL AVSEENDE CERTIFIERADE RÅVAROR
För att en Leverantör ska kunna ingå Avtal avseende Certifierade Råvaror krävs att Leverantören har godkänts vid revision utförd av behörigt certifieringsorgan i syfte att kontrollera att Leverantören uppfyller kraven för att erhålla aktuell certifiering.

14.3 CERTIFIKAT
Leverantörens anläggning där den Certifierade Råvaran producerats ska vara certifierad aktuellt Skördeår. Certifieringsföretaget ska vara auktoriserat att certifiera enligt gällande regler. Kopia på certifikat ska medfölja varje leverans för registrering vid mottagningsplatsen.

14.4 LEVERANS
Vid varje leverans ska, utöver leveransförsäkran, kopia av certifikat medfölja.

14.5 KARENSMARK
För handel med spannmål, trindsäd och oljeväxter som är producerade på första årets karensmark gäller särskilda villkor enligt respektive certifieringsorgans från tid till annan gällande regelverk.