Majs


I Sverige brukas ca 21 000 ha majs som primärt går till ensilage. Majs utgör en viktig del av mjölkkons foderstat. Det är därför viktigt att majsensilagen har en önskad kvalitet. Det är viktigt att majssorten som odlas på gården är vald utifrån:

 • Sort med den önskade tidigheten som passar lokaliteten. Välj hellre en för tidig sort och så lite större utsädesmängd för att bibehålla skörd och få en högre stärkelsehalt.
 • Välj den kvalitetsprofil som passar till övrigt grovfoder på gården med tanke på smältbarhet m.m.
 • Välj alltid sorter som provats i svenska sortförsök

Sorter

 

Trooper FAO 160

 • Tidig sort
 • Hög energikoncentration
 • Snabb tillväxt på våren 
 • Hög smältbarhet
 • Hög cellväggskvalité
 • Betning: Redigo M + Korit + Vibrance 500F + Zn & Mn

 

Yukon FAO 170

 • Medeltidig sort
 • Medel tillväxt på våren
 • Hög stärkelseskörd med bra fiberkvalitet
 • Har visat god resistens mot fusarium, bra stjälkstyrka och är en ”dry down”-typ
 • Fungerar både som kärnmajs och ensilagemajs
 • Betning: Redigo M + Korit + Vibrance 500F + Zn & Mn​

 

Belami FAO 200

 • Sen sort
 • Hög stråstyrka och stor kolvandel
 • "Stay green"-typ
 • Betning: Redigo M + Maisguard

 

LG 31.207 FAO 205

 • Sen sort
 • Hög stråstyrka och snabb tillväxt på våren
 • "Stay green"-typ
 • Hög cellväggskvalité
 • Betning: Redigo M + Korit + Vibrance 500F + Zn & Mn

 


FAO-tal

Anger sortens tidighet. Ju lägre siffra desto tidigare skörd.
+ 50 ger cirka 8-10 dagar i senare mognad.
 

 

Här kan du läsa mer om hela vårt majssortiment


Betning av majsfrö
Det är viktigt att majsfröet är betat med ett effektivt svampmedel som motverkar jordburna svampsjukdomar. En effektiv betning hjälper att säkra en säker etablering på våren.

 • Redigo M skyddar i ca 10-14 dagar i jorden. Så utsädet i varm jord, över 8 grader, för att påskynda uppkomsten.
 • Vibrance 500F har en hög effekt mot Rhizoctonia i marken som bl.a. kan orsaka ojämn uppkomst.


Biostimulant och mikronäring
Det har på senare år lagts mer fokus på biostimulanter och mikronäring tillsammans med fungicidbetningen. Vid användning av biostimulanter kan eventuella stresspåverkningar i groningen minimeras.

Maisguard och Zn + Mn finns på utvalda majssorter (se ovan). Zn + Mn är viktig för rotutvecklingen, enzymaktivitet och hormonproduktion. Detta gynnar uppkomsten om det skulle bli kalla förhållanden.

Under föregående säsong uppstod ett ökat fokus på fåglar i majsfälten. Korit är en betning som kan minska skador av fåglar vid sådd och uppkomst. Ovanstående produkt är inte en 100% garanti för att det inte ska ske angrepp av fåglar.


Utsädesmängd
Majs sås med 80 000 - 95 000 frö/ha upp till 110 000 frön per hektar beroende på odlingsläget. Med bra jord och tidig sådd kan du så en högre utsädesmängd.


Majsensilage till foder
För att majsensilaget ska vara bra till mjölkfoderstaten och passa bra att kombinera med vallensilage som har högt råproteininnehåll (160-175 gr råprotein) samt högt energiinnehåll (11,2-11,7 MJ)  bör du sikta på:

 • Sort och odling som ger högt stärkelseinnehåll över 300 gram. Bra odlingslägen gör att du kan odla en sort med högre FAO-tal och på så sätt få en högre totalskörd.
 • Sort och skördetid som ger en hög smätlbarhet som benämns som OMD-värde eller ADL i foderanalysen. Sorten ska ha ett lågt iNDF-värde.
 • Skörda i tid för att få ett TS-värde som max ska vara 35% för att få en hög smältbarhet och bli lagringsstabil.

Ta gärna hög stubbhöjd för att öka energiinnehållet i majsensilaget. 20-60 cm stubbhöjd innehåller 20% vikt men 6-7 % energi. Över 60 cm stubbhöjd innehåller 80% vikt och 93-94% energi. Harva eller putsa ner stubben efter skörd för att minska risken för angrepp nästkommande år.


Ensilering med KOFASIL® STABIL

 • Ett ensileringsmedel som ger ett mycket lagringsstabilt majsensilage
 • Ingen karenstid innan uttag
 • Stoppar bildandet av jäst, mögel och mykotoxiner
 • Minimerar energiförlusterna
 • Förbättrar smakligheten och foderupptaget
 • Användarvänlig
   

 

Har du frågor om vårt sortiment?

Kontakta din säljare